O firme

Hlavným predmetom činnosti MEDITECH SK, s.r.o. je zabezpečovanie kompletného interiérového vybavenia pre poskytovateľov sociálnych služieb, či už verejných alebo neverejných, počnúc polohovateľnými posteľami, nábytkom a vybavením zariadení sociálnych služieb, signalizáciou a ďalším vybavením tak, aby poskytovatelia sociálnych služieb bez problémov spĺňali podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb určené Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pri zachovaní hospodárnosti a účelnosti vynakladaných finančných prostriedkov.

 

Cieľom MEDITECH SK, s.r.o. je spokojnosť a vybudovanie dlhodobej spolupráce s poskytovateľmi sociálnych služieb pri zabezpečovaní ich konkrétnych požiadaviek na materiálové a technické zabezpečenie pri poskytovaní sociálnych služieb.

 

Firma MEDITECH SK, s.r.o. je svojim zákazníkom schopná na základe ich požiadaviek poskytnúť poradenstvo pri poskytovaní sociálnych služieb a napĺňaní podmienok kvality a pri získavaní certifikátu kvality ISO 9001 poskytovaných sociálnych služieb.